Keberkahan bagi umat Islam

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

Minggu, 12 Mei 2013

Keberkahan Al QUR'AN Membawa Kabar Gembira

CAHAYA AL QUR'AN


Assalamu'alaikum .....Hallo sobat Islami tahukah Anda Keberkahan Al Quran  membawa kabar gembira bagi umat Muslim Muslimah didunia dan Yakinlah bahwa Al-Qur’an telah memberikan kabar gembira kepada umat manusia untuk mewujudkan kebahagian baik di dunia maupun di akhirat. Beriman kepada Allah serta meyakini kitab-kitab dan rasul-Nya adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat harus dilakukan secara berimbang sehingga kita menjadi mahluk yang mulia disisi-Nya.


Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an :

“Sesungguhnya, Al-Qur’an adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab terpelihara (Lauhul Mahfuzh). Tidak menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil ‘alamin. Maka, apakahkamu menganggap remeh saja Al-Qur’an ini?” (QS. Al-Waaqiyah [56]:77-81)

Janganlah kita tergolong orang-orang yang tidak disucikan karena tidak pernah membaca Al-Qur’an. Dan tentunya Allah akan mempertanyakan, apakah kita mengganggap remeh Al-Qur’an, sehingga malas membacanya?

Marilah kita simak bacaan dibawah ini  bagaimana perjalanan Al-Qur'an  Sejak di turunkannya hingga nanti berakhirnya jaman ini.........
===========================================================SEJARAH PERJALANAN AL-QUR'AN 


Diperbarui sekitar 2 bulan yang lalu · Diambil di BACA :Kisah Detik2 Turunnya Surat,Lokasi2 Turunnya Surat,Jmlah Surat,Penyusunan,Perjalanan Perkembangan Al quran.Blog ini menceritakan tentang sejarah perkembangan Al-Quran dari masa ke masa yg tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam berbagai versi bentuk sesuai seni budaya masyarakat setempat namun sedikitpun tidak merubah susunan dan isinya. Sejak di turunkannya hingga nanti berakhirnya jaman, isi Al-Quran tetap sama tidak ada perubahan. Al-Quran tetap 114 surat, yang terdiri atas 6.236 ayat.

JAMINAN ALLAH TERHADAP AL QURAN

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: Al-Anaam/6:115)

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (QS:Yunus/10:64)

Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, (QS:Hud/11:1)

Tidaklah mungkin Al Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya , tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.
(QS:Yunus/10:37)

ANCAMAN ALLAH BAGI SIAPUN YG MENGUBAH ISI TERMASUK YG MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN AKAN KALIMAT2 DARI KITABNYA (isi atau bagian dari ayat/surat)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela'nati, (QS:Al-Baqara/2:159)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. (QS:Al-Baqara/2:174)

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. (QS:Al-Baqara/2:79)

ALLAH MALAH MENANTANG SELURUH MAHLUK DIALAM SEMESTA RAYA INI BAIK DARI GOLONGAN JIN DAN MANUSIA BERSEKONGKOL SEKALIPUN. KALAU BISA MEMBUAT, MEMALSUKAN, MEMBELOKAN ISI SURAT AL QURAN MALAH DIPERSILAHKAN KALAU MAMPU DAN BISA. SAYEMBARA INI TERBUKA BUAT SIAPAPUN JUGA SEJAK AL QURAN DITURUNKAN HINGGA DATANGNYA KIAMAT TIBA.

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (QS:Al-Isra/17:88)

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (Al-Baqara/2:23)

** PENJELASAN & SEJARAH AL-QURAN **

Al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam dan sebagai peringatan untuk seluruh umat manusia dimuka bumi ini dari hingga datangnya kiamat. Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup rangkaian kitab/wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, melalui perantaraan Malaikat Jibril. Kemurnian Kitab Al-Quran ini dijamin langsung oleh Allah, yaitu Dzat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran itu sendiri.

Alif laam, raa. Ini adalah ayat-ayat kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah.(QS:Yusuf/12:1)

Ini adalah ayat-ayat kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah). (QS:Al-Qasas/28:2)

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS:Yusuf/12:111)

Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al kitab (Al Qur'an). Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).(QS:Ar-Rad/13:1)

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya;(QS:Al-Kahf/18:1)

INI KALIMAT DARI NABI ISA MENJELASKAN TTG KEDATANGAN RASUL SESUDAHNYA

Dan (ingatlah) ketika 'Isa Putera Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu,
membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata". (QS:As-Saff/61:6)

Dan pada kenyataannya kita bisa melihat, satu-satunya kitab yang mudah dipelajari bahkan sampai dihafal oleh jutaan umat Islam diseluruh dunia.Al-Qur'an memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif dan tidak memihak. Dengan demikian tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Qur'an, sehingga umat Muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis. Sebelum manusia menemukan kalender Al Quran sudah menjelaskan dan dasar petunjuknya antara lain sbg berikut

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. (QS:Ibrahim/14:33)

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (QS:Al-Kahf/18:25)

Al Quran taklain adalah Buku Manual (manual Book) kehidupan yang berisi tentang pentunjuk, peringatan dan tuntunan agar seluruh umat manusia selamat dalam menjalani ujian hidup didunia hingga meraih sukses di akhirat

Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. (QS:Al-Qalam/68:52)

Al Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.(QS:Sad/38:87)

(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS:Ali-Imran/3:138)

PROSES TURUNNYA AL-QURAN

Al-Qur'an tidak turun sekaligus. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur kurang lebih selama 20 Tahunan (kira-kira 610-632). Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah.

Aisyah dan Ibnu Abbas radliallahu 'anhum, keduanya berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiam diri di Makkah selama sepuluh tahun, dan Al Qur`an diturunkan kepada beliau. Sementara di Madinah adalah juga sepuluh tahun.(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:Keutamaan Al Quran|No:4596)

Periode Mekkah berlangsung selama 10 tahun masa kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyyah.

Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah.

Pengumpulan Al-Qur’an dalam satu mushaf setidaknya memiliki tiga fase, yaitu penulisan Al-Quran yaitu:
- Pencatatan Al-Qur'an di masa Nabi
- Pengumpulan Al-Qur’an di masa Abu Bakar
- Di masa Ustman bin Affan dalam satu mushaf

PENGUMPULAN AL-QURAN DIMASA RASULULLAH SAW

Pengumpulan Al-Qur’an pada zaman Rasulullah SAW dilakuakan dengan dua cara yaitu:

- MENGHAFALKANNYA Para sahabat langsung menghafalnya setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Hal ini bisa dilakukan oleh mereka dengan mudah terkait dengan kultur (budaya) orang arab yang menjaga Turast (peninggalan nenek moyang mereka diantaranya berupa syair atau cerita) dengan media hafalan dan mereka sangat terkenal daya hafalannya

- MENCATAT Setiap turun wahyu kepada Nabi, beliau selalu membacakannya kepada para sahabat dan menyuruh mereka untuk menuliskannya sembari melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau karena khawatir akan bercampur dengan Al-Qur’an.

Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al Qur'an yakni Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.Pengumpulan Al-Qur'an di masa Khulafaur Rasyidin

Abu Hurairah berkata; "Biasa Jibril mengecek bacaan Al Qur`an Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sekali pada setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Jibril melakukannya dua kali. Dan beliau Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf sepuluh hari pada setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari." (HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Keutamaan Al Quran |No:4614)

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku senantiasa mencintainya. Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ambillah Al Qur`an itu dari empat orang. Yaitu dari, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab.'"(HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Keutamaan Al Quran |No:4015)

Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata, "Siapakah yang mengumpulkan Al Qur`an pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Ada empat orang dan semuanya dari kaum Anshar. Yaitu, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Abu Zaid." Hadits ini diperkuat oleh Al Fadllu dari Husain bin Waqid dari Tsumamah dari Anas. (HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Keutamaan Al Quran |No:4619)

Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, sementara beliau belum mengumpulkan Al Qur`an kecuali oleh empat orang, yaitu Abu Darda`, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Abu Zaid. Ia berkata; Dan kami akan mewarisinya.(HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Keutamaan Al Quran |No:4620)

PENGUMPULAN AL-QURAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABU BAKAR

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridda) yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Qur'an yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Qur'an tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah.

PENGUMPULAN AL-QURAN PADA MASA PEMERINTAHAN UTSMAN BIN AFFAN

Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Qur'an (qira'at) yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek (lahjah) antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku.

Standar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an.

Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga orang Quraish, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam.

Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Qur'an turun dalam dialek bahasa mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, ia mengirimkan tujuh buah mushaf, yaitu ke Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah.

Anas bin Malik berkata; Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al 'Ash, Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam untuk menyalin Al Qur`an ke dalam Mushaf (pembukuan Alquran). Dan Utsman berkata pada mereka, Jika kalian berselisih dengan Zaid dalam masalah bahasa Arab Al Qur`an, maka tulislah berdasarkan lisannya bangsa Quraisy, sebab Al Qur`an dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukannya.(HR:Bukhari|Shahih|Kitab: Keutamaan Al-Quran|no 4601)

HADITS SHAHIH (kuat kebenarannya) TENTANG PROSES TURUNNYA AL QURAN

Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah diawali dengan Ar Ru`yah Ash Shadiqah (mimpi yang benar) di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hira`, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari dan untuk itu, beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau berada di dalam gua Hira`.

Malaikat mendatanginya seraya berkata, Bacalah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, Aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan: Lalu Malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian Malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku hingga aku merasa kesulitan, lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian Malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, 'IQRA` BISMIKAL LADZII KHALAQ, KHALAQAL INSAANA MIN 'ALAQ IQRA` WA RABBUKAL AKRAM ALLADZII 'ALLAMAL BIL QALAM.. -hingga- 'ALLAMAL INSAANA MAA LAM YA'LAM.'

Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali kepada Khadijah seraya berkata, Selimutilah aku..selimutilah aku. Hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu, beliau berkata kepada Khadijah, Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku, sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya, beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah berkata, Tidak. Bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, seorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran.

Akhirnya Khadijah pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal, ia adalah anak pamannya Khadijah, yakni saudara bapaknya. An Naufal adalah seorang penganut agama Nashrani pada masa Jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu, ia telah menjadi syeikh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, Wahai anak pamanku. Dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Waraqah berkata, Wahai anak pamanku apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami.

Kemudian Waraqah pun berkata, Ini adalah Namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda, dan sekiranya aku masih hidup... ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, Ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Tidak lama kemudian, Waraqah pun meninggal, sementara wahyu terputus hingga membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedih. (HR:Bukhari |Shahih| Kitab:Tafsir Al Quran| No:4572 )

Ibnu Abbas RA menyatakan tentang firman Allah: "LAA TUHARRIK LISAANAKA LITAJALA BIHI"( Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al Quraan karena hendak cepat-cepat menguasainya). Ia berkata: "Rasulullah SAW.selalu melakukannya pada waktu turunnya wahyu dengan kuatnya, yakni beliau selalu menggerak-gerakkan bibir beliau". Lalu Ibnu Abbas berkata: "Dan sayapun menggerak-gerakkan kedua bibir sebagaimana Rasulullah SAW. menggerak-gerakkannnya. Maka Allah Azza wa Jalla (Yg Maha mulia dan Mahaperkasa) menurunkan ayat: "LAA TUHARRIK LISAANAKA LITAJALA BIHI;INNA ALAINAA JAMAHU WA QUR-AANAHU"(Janagnlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Alquran karena hendak cepat-cepat menguasainya.

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuat pandai membacanya.) Ia berkata: "Allah mengumpulkan Al Quraan kepadamu didalam dadamu dan membacanya: "FA IDZAA QARANAAHU FATTABI QURAANAHU" (Apabila Kami telah selesai membcanya, maka ikutilah bacaannya itu). Ia berkata: "Dengarkan dan perhatikanlah, kemudian: "TSUMMA INNA ALAINAA BAYAANAH". (Kemudian atas tanggung Kamilah penjelasannya). Sesudah itu apabila Jibril datang kepada Rasulullah SAW. maka beliau mendengarkan. Apabila Jibril pergi, maka Nabi SAW. membaca wahyu sebagaimana Jibril membacanya.(HR.Bukhari|Shahih| Kitab: iman|shahih|no5)

Al Bara' RA berkata; surat yang paling terakhir kali turun secara sempurna adalah surat Al Bara'ah (At-Taubah). Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (QS. Annisa'; 176). (HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Peperangan |No:4016)

Abdullah bin Mas'ud menyampaikan khuthbah kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendapatkan dari bibir Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh puluh lebih surat. Dan demi Allah, para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paham mengenai kitabullah, namun aku bukanlah orang yang terbaik di antara mereka." Syaqiq berkata, "Suatu ketika aku duduk di suatu Halaqah, lalu aku pun mendengar apa yang mereka katakan. Dan aku tidak mendapati seorang pun yang membantahnya.(HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Keutamaan Al Quran |No:4616)

Abdullah radliallahu 'anhu berkata, "Demi Allah Yang tidak ada Ilah selain-Nya. Tidaklah satu surat pun yang diturunkan dari Kitabullah, kecuali saya tahu, di mana surat itu diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari Kitabullah kecuali tahu, kepada siapa ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu, ada orang yang lebih tahu tentang Kitabullah dan tempatnya bisa ditempuh oleh Unta, maka niscaya aku akan berangkat menemuinya."(HR:Bukhari|Shahih| Kitab:Keutamaan Al Quran |No:4618)

"Alif laam miim. Dzaalikalkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin" artinya : Alif laam miim. Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS:Al-Baqarah:1-2)

(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS:Ali-Imran/3:138)

Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.(QS:Az-Zumar/39:27)

(Al Qur'an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (QS: Ibrahim/14:52)

CATATAN = berisi Al Quran & Terjemahnya 114 surah 6236 ayat (sesuai urutan)


======== DAFTAR ISI AL-QURAN =========

No - Nama Surat - Arti Nama - Jumlah Ayat - Tempat Turun - Urutan Turunnya wahyu

1 - Surat Al-Fatihah - Pembukaan - 7 - Mekkah - 5
2 - Surat Al Baqara - Sapi Betina - 286 - Madinah - 87
3 - Surat Ali 'Imran - Keluarga 'Imran - 200 - Madinah - 89
4 - Surat An-Nisa' - Wanita - 176 - Madinah - 92
5 - Surat Al-Ma'idah - Jamuan (hidangan makanan) - 120 - Madinah - 112
6 - Surat Al-An'am - Binatang Ternak - 165 - Mekkah - 55
7 - Surat Al-A’raf - Tempat yang tertinggi - 206 - Mekkah - 39
8 - Surat Al-Anfal - Harta rampasan perang - 75 - Madinah - 88
9 - Surat At-Taubah - Pengampunan - 129 - Madinah - 113
10 - Surat Yunus - Nabi Yunus - 109 - Mekkah - 51
11 - Surat Hud - Nabi Hud - 123 - Mekkah - 52
12 - Surat Yusuf - Nabi Yusuf - 111 - Mekkah - 53
13 - Surat Ar-Ra’d - Guruh (petir) - 43 - Mekkah - 96
14 - Surat Ibrahim - Nabi Ibrahim - 52 - Mekkah - 72
15 - Surat Al-Hijr - Al Hijr (nama gunung) - 99 - Mekkah - 54
16 - Surat An-Nahl - Lebah - 128 - Mekkah - 70
17 - Surat Al-Isra' - Memperjalankan di waktu malam - 111 - Mekkah - 50
18 - Surat Al-Kahf - Penghuni-penghuni gua - 110 - Mekkah - 69
19 - Surat Maryam - Maryam (Maria) - 98 - Mekkah - 44
20 - Surat Ta Ha - Ta Ha - 135 - Mekkah - 45
21 - Surat Al-Anbiya - Nabi-Nabi - 112 - Mekkah - 73
22 - Surat Al-Hajj - Haji - 78 - Madinah & Makkah - 103
23 - Surat Al-Mu’minun - Orang-orang mukmin - 118 - Mekkah - 74
24 - Surat An-Nur - Cahaya - 64 - Madinah - 102
25 - Surat Al-Furqan - Pembeda - 77 - Mekkah - 42
26 - Surat Asy-Syu'ara' - Penyair - 227 - Mekkah - 47
27 - Surat An-Naml - Semut - 93 - Mekkah - 48
28 - Surat Al-Qasas - Cerita - 88 - Mekkah - 49
29 - Surat Al-'Ankabut - Laba-laba - 69 - Mekkah - 85
30 - Surat Ar-Rum - Bangsa Romawi - 60 - Mekkah - 84
31 - Surat Luqman - Keluarga Luqman - 34 - Mekkah - 57
32 - Surat As-Sajdah - Sajdah - 30 - Mekkah - 75
33 - Surat Al-Ahzab - Golongan-Golongan yang bersekutu - 73 - Madinah - 90
34 - Surat Saba’ - Kaum Saba' - 54 - Mekkah - 58
35 - Surat Fatir - Pencipta - 45 - Mekkah - 43
36 - Surat Ya Sin - Yaasiin - 83 - Mekkah - 41
37 - Surat As-Saffat - Barisan-barisan - 182 - Mekkah - 56
38 - Surat Sad - Shaad - 88 - Mekkah - 38
39 - Surat Az-Zumar - Rombongan-rombongan - 75 - Mekkah - 59
40 - Surat Al-Mu’min - Orang yg Beriman - 85 - Mekkah - 60
41 - Surat Fussilat - Yang dijelaskan - 54 - Mekkah - 61
42 - Surat Asy-Syura - Musyawarah - 53 - Mekkah - 62
43 - Surat Az-Zukhruf - Perhiasan - 89 - Mekkah - 63
44 - Surat Ad-Dukhan - Kabut - 59 - Mekkah - 64
45 - Surat Al-Jasiyah - Yang bertekuk lutut - 37 - Mekkah - 65
46 - Surat Al-Ahqaf - Bukit-bukit pasir - 35 - Mekkah - 66
47 - Surat Muhammad - Muhammad - 38 - Madinah - 95
48 - Surat Al-Fath - Kemenangan - 29 - Madinah - 111
49 - Surat Al-Hujurat - Kamar-kamar - 18 - Madinah - 106
50 - Surat Qaf - Qaaf - 45 - Mekkah - 34
51 - Surat Az-Zariyat - Angin yang menerbangkan - 60 - Mekkah - 67
52 - Surat At-Tur - Bukit - 49 - Mekkah - 76
53 - Surat An-Najm - Bintang - 62 - Mekkah - 23
54 - Surat Al-Qamar - Bulan - 55 - Mekkah - 37
55 - Surat Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah - 78 - Madinah & Mekkah - 97
56 - Surat Al-Waqi’ah - Hari Kiamat - 96 - Mekkah - 46
57 - Surat Al-Hadid - Besi - 29 - Madinah - 94
58 - Surat Al-Mujadilah - Wanita yang mengajukan gugatan - 22 - Madinah - 105
59 - Surat Al-Hasyr - Pengusiran - 24 - Madinah - 101
60 - Surat Al-Mumtahanah - Wanita yang diuji - 13 - Madinah - 91
61 - Surat As-Saff - Satu barisan - 14 - Madinah - 109
62 - Surat Al-Jumu’ah - Hari Jum’at - 11 - Madinah - 110
63 - Surat Al-Munafiqun - Orang-orang yang munafik - 11 - Madinah - 104
64 - Surat At-Tagabun - Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan - 18 - Madinah - 108
65 - Surat At-Talaq - Talak - 12 - Madinah - 99
66 - Surat At-Tahrim - Mengharamkan - 12 - Madinah - 107
67 - Surat Al-Mulk - Kerajaan - 30 - Mekkah - 77
68 - Surat Al-Qalam - Pena - 52 - Mekkah - 2
69 - Surat Al-Haqqah - Hari kiamat - 52 - Mekkah - 78
70 - Surat Al-Ma’arij - Tempat naik - 44 - Mekkah - 79
71 - Surat Nuh - Nuh - 28 - Mekkah - 71
72 - Surat Al-Jinn - Jin - 28 - Mekkah - 40
73 - Surat Al-Muzzammil - Orang yang berselimut - 20 - Mekkah - 3
74 - Surat Al-Muddassir - Orang yang berkemul - 56 - Mekkah - 4
75 - Surat Al-Qiyamah - Hari Kiamat - 40 - Mekkah - 31
76 - Surat Al-Insan - Manusia - 31 - Madinah - 98
77 - Surat Al-Mursalat - Malaikat-Malaikat Yang Diutus - 50 - Mekkah - 33
78 - Surah An-Naba’ - Berita besar - 40 - Mekkah - 80
79 - Surah An-Nazi’at - Malaikat-Malaikat Yang Mencabut - 46 - Mekkah - 81
80 - Surat 'Abasa - Ia Bermuka masam - 42 - Mekkah - 24
81 - Surat At-Takwir - Menggulung - 29 - Mekkah - 7
82 - Surat Al-Infitar - Terbelah - 19 - Mekkah - 82
83 - Surat Al-Tatfif - Orang-orang yang curang - 36 - Mekkah - 86
84 - Surat Al-Insyiqaq - Terbelah - 25 - Mekkah - 83
85 - Surat Al-Buruj - Gugusan bintang - 22 - Mekkah - 27
86 - Surat At-Tariq - Yang datang di malam hari - 17 - Mekkah - 36
87 - Surat Al-A’la - Yang paling tinggi - 19 - Mekkah - 8
88 - Surat Al-Gasyiyah - Hari Pembalasan - 26 - Mekkah - 68
89 - Surat Al-Fajr - Fajar - 30 - Mekkah - 10
90 - Surat Al-Balad - Negeri - 20 - Mekkah - 35
91 - Surat Asy-Syams - Matahari - 15 - Mekkah - 26
92 - Surat Al-Lail - Malam - 21 - Mekkah - 9
93 - Surat Ad-Duha - Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) - 11 - Mekkah - 11
94 - Surat Al-Insyirah - Melapangkan - 8 - Mekkah - 12
95 - Surat At-Tin - Buah Tin - 8 - Mekkah - 28
96 - Surat Al-'Alaq - Segumpal Darah - 19 - Mekkah - 1
97 - Surat Al-Qadr - Kemuliaan - 5 - Mekkah - 25
98 - Surat Al-Bayyinah - Pembuktian - 8 - Madinah - 100
99 - Surat Az-Zalzalah - Kegoncangan - 8 - Mekkah - 93
100 - Surat Al-'Adiyat - Berlari kencang - 11 - Mekkah - 14
101 - Surat Al-Qari'ah - Hari Kiamat - 11 - Mekkah - 30
102 - Surat At-Takasur - Bermegah-megahan - 8 - Mekkah - 16
103 - Surat Al-'Asr - Masa/Waktu - 3 - Mekkah - 13
104 - Surat Al-Humazah - Pengumpat - 9 - Mekkah - 32
105 - Surat Al-Fil - Gajah - 5 - Mekkah - 19
106 - Surat Quraisy - Suku Quraisy - 4 - Mekkah - 29
107 - Surat Al-Ma’un - Barang-barang yang berguna - 7 - Mekkah - 17
108 - Surat Al-Kausar - Nikmat yang berlimpah - 3 - Mekkah - 15
109 - Surat Al-Kafirun - Orang-orang kafir - 6 - Mekkah - 18
110 - Surat An-Nasr - Pertolongan - 3 - Madinah - 114
111 - Surat Al-Lahab - Gejolak Api/ Sabut - 5 - Mekkah - 6
112 - Surat Al-Ikhlas - Ikhlas - 4 - Mekkah - 22
113 - Surat Al-Falaq - Waktu Subuh - 5 - Mekkah - 20
114 - Surat An-Nas - Manusia - 6 - Mekkah - 21

SELEBIHNYA DARI JUMLAH DAN ISI SURAT DIATAS ADALAH PALSU..KITA LAWAN AL-QURAN PALSU!!!!!!..MULAI MEMBENTENGI DIRI DENGAN CARA MEMAHAMI ISI KANDUNGANNYA DENGAN CARA & BAHASA PALING MUDAH .

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?(QS:Al-Qamar/54:17)

Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.(QS:Ad-Dukhan/44:58)


 Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat" (QS:Qiyamah/75:16-21)

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS:Al-Ahzab/33:21)

Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah Maka barangsiapa yang beribadat haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS:Al-Baqara/2:158)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :"Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya Al Qur'an telah diturunkan maka; 'Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah semata.' sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kalian (HR.Muslim|Shahih|Kitab:Hajji|No:2135)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Umrah demi 'umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga".(HR.Bukhari|Shahih|kitab: Hajji|No:1650)

Qatadah bertanya kpd Anas radliallahu 'anhu: Berapa kali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 'umrah?". Dia menjawab: "Empat kali. Diantaranya, 'umrah Al Hudaibiyah pada bulan Dzul Qa'dah saat Kaum Musyrikin menghalangi Beliau, 'umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzul Qa'dah setelah melakukan perjanjian damai dgn mereka dan 'umrah Al Ji'ranah ketika Beliau membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang). Aku menduga yang dimaksudnya adalah ghanimah perang Hunain. Aku tanyakan lagi: "Berapa kali Beliau menunaikan haji?". Dia menjawab: "Satu kali".(HR.Bukhari|Shahih|kitab: Hajji|No:1654

Iqro' "Bacalah" Al Qur'an sebagai penuntun hidupmu diakhirat nanti.


SEMOGA MENAMBAH MANFA'AT BAGI ANDA Sekalian


Berikut ini menceritakan Silsilah para Nabi
=========================================================================
SILSILAH URUTAN NABI/MANUSIA DIMUKA BUMI , BIAR ADIL DASARNYA BERDASAR AL-QURAN DAN INJIL!!!!

MANUSIA AWALNYA ADALAH SATU UMAT

Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih . Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu , pastilah telah diberi keputusan di antara mereka , tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (QS:Yunus/10:19)

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:213)

MASIH KURANG YAKIN PERADABAN MANUSIA DIMULAI DARI JAZIRAH ARAB??? Baitul Maqdis skr Yerusalem Palestina, umat nasrani menyebut sebagai Yerussalem, Yahudi (bani israil) menyebutnya Israel. wilayah tersebut masih dalam satu area dalam wilayah negara Palestina (jazirah arab)
--------------------------------------------------------------------------------
DALIL DARI INJIL PERJANJIAN BARU

Matius 2:5 Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi >>>>>BETLEHEM ITU SEKITAR 10KM SEBELAH SELATAN YERUSSALEM TEMPAT DIMANA MASJID AL-AQSA BERDIRI DULU NAMANYA BAITUL MAQDIS KALAU BAITULLAH ITU UNTUK MASJIDIL HARAM DI MEKAH (dua tempat suci ini bersejarah dalam Kisah Isra Miqraj..

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".(QS:Al-Isra/17:1)

Matius 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akanbangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel >>>PAHAMI KRONOLOGI/URUTANNYA LAHIRNYA ISRAEL DAN YEHUDA/YUDEA PADA PENJELASAN DIBAWAH
--------------------------------------------------------------------------------
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS:Ali-Imran/3:35) >>>>>>INI BUKTINYA NABI ISA AL MASIH AS DILAHIRKAN DALAM WILAYAH BAITUL MAQDIS (Betlehem-Yerusakem)

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (baitul maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:142)

Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil): "Diamlah di negeri ini saja (baitul maqdis) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu kehendaki.". Dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu". Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS:Al-Araf/7:161)...INI PERINTAH KALA ITU ALLAH KEPADA BANI ISRAIL UNTUK BERDIAM DIRI DI BAITUL MAQDIS NAMUN KARENA WATAKNYA KERAS KEPALA, SOMBONG DAN INGKAR PADA PERINTAH ALLAH AKHIRNYA DIA SENDIRI GAK PUNYA TEMPAT YG TETAP, HINGGA SEKARANG ISRAEL ITU GAK PUNYA TANAH. TEMPAT YG DITEMPATI ITU HASIL NYEROBOT DARI PALESTINA KARENA JANJI HADIAH DARI INGGRIS SBG HADIAH TELAH MEMBANTU PD PERANG DUNIA KE2

Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, (QS: Ali-Imran/3:3)

URUTAN NABI DAN SETIAP KISAH NABI ADA PENJELASAN DALAM AL QURAN NAMUN SAYA SAMPAIKAN YG PENTING-PENTING SAJA

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada daud. (QS:An-Nisa/4:163)

Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, (QS:Al-Anaam/6:84)

1. NABI ADAM AS dan Hawa manusia pertama yg diciptakan Allah dari tanah dan diturunkan Allah ke bumi dan bertemu kembali disebuah bukit namanya Jabal Rahmah / Padang

Dan Kami berfirman: "Hai adam diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan"(QS:Al-Baqara/2:35-26)

2. NABI IDRIS AS
3. NABI NUH AS
4. NABI HUUD AS
5. NABI SHOLEH AS
6. NABI IBRAHIM AS....bapak para nabi2 sbg pelopor ttg KeEsaan Allah Tuhan semesta alam. Islam ada sejak jaman Nabi Ibrahim AS.

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama islam". (QS:Al-Baqara/2:132)

7. NABI ISMAIL AS
8. NABI LUTH AS
9. NABI ISHAQ AS
10. NABI YA'KUB AS (turunan Ishaq) awal lahirnya Bani Israil (cikal bakal Israel/Yahudi sbg sumber petaka tukang ingkar) dan Mulai dari sini turun dst perpecahan tersebut terjadi

11. NABI YUSUF AS
12. NABI SYU'AIB AS
13. NABI AYYUB AS
14. NABI DZULKIFLI AS
15. NABI MUSA AS ......difitnah bani Israil dg dibelokan Tauratnya

Hai Bani Israil ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.(QS:Al-Baqara/2:40-41)

Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. (QS:Al-Baqara/2:53)

16. NABI HARUN AS
17. NABI DAUD AS ......difitnah bani Israil dg dibelokan Zaburnya

Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
(QSlAl-Maeda/5:78)

18. NABI SULAIMAN AS
19. NABI ILYAS AS
20. NABI ILYASA' AS
21. NABI YUNUS AS
22. NABI ZAKARIA AS
23. NABI YAHYA AS
24. NABI ISA AL MASIH AS........difitnah bani Israil dg dibelokan Injilnya dan berlanjut pindah ke romawi berlanjut hingga lahirnya perubahan peradaban manusia didunia barat (Renaissance) abad 16 lahirnya Perjanjian Baru dan Injil yg telah dirubah tsb dipakai hingga sekarang.

Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.(QS:Ali-Imran/3:52)

Berkata 'Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; (QS:Maryam/19:30-31)

Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' . (QS:Ali-Imran/3:43)

25. NABI MUHAMMAD SAW.......Nabi terakhir dan penutup dgn Al Quran sbg Petunjuk kepada seluruh umat manusia di akhir jaman.// "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (QS:Al-Ahzab/33:21)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedang aku insya Allah terus akan menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti."(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:Tauhid|No:6920)

JARAK ANTARA NABI YANG SATU KE NABI YANG LAIN ITU BISA RATUSAN BAHKAN RIBUAN TAHUN NAMUN ADA PULA NABI YANG SATU DENGAN YG LAIN HIDUP DALAM SATU GENERASI. Diantara urutan dan turunan-turunan tersebut lahirlah manusia-manusia yg tersebar keseluruh penjuru dunia dan diantara manusia-manusia tersebut terdapat hamba2 pilihan Allah dan akhirnya diutuss/diangkat menjadi Nabi dan menerima Wahyu/Kitab

ULUL ASMI = gelar dari Allah kepada nabi2 yg sabar dan sempurna menegakkan agama Agama Allah yaitu kpd Nabi Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa Al Masih AS dan Muhammad SAW

AL-AMIN = gelar yg diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena jujur dan dapat dipercaya sebagai teladan seluh manusia yg hidup diakhir jaman ini. bukan hanya nabinya umat islam saja namun nabi dan petujuk buat seluruh umat manusia yg hidup dialhir jaman (Rahmatan lil alamin = rahmat buat seluruh alam)

KRONOLOGI LAHIRNYA BANI ISRAIL/YAHUDI/ISRAEL

Kisahnya diawali dgn kisah Bani Israil atau berkembang jadi Yahudi adalah turunan dari Nabi Yaqub AS (dari turunan Nabi Ishaq AS putra nabi Ibrahim AS) dimana dari keempat orang istrinya Nabi Yaqub AS memiliki 12 anak, antara laini Rubin, Simeon, Lawway, Yahuda, Zebulaon, Isakhar, Dann, Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, dan Benyamin (pada masa itu ada bahasa ibrani dan arab)

Yang dimaksut Jehuda/Jeshua itu dari keturunan dari Nabi Yakub AS yg dalam lingkungannya disebut Al-Asbath (cucu-cucu) dan suku /marganya dg sebutan Sibith.

Dari keturunan sibith kemudian punya keturunan2 diantara para Nabi-nabi antara lain

- Lewi, di keturunannya antara lain Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Ilyas AS
- Yahuda, keturunannya antara lain Nabi Daud AS , Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS putra ibu Maryam
- Bunyamin, di keturunannya terdapat Nabi Yunus AS.

----------------------------------------------------------------------------------------
SILAHKAN KROS CHECK penjelasan diatas dgn dgn "Alkitab Terjemahan Baru"

Kel. 1:2 Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda;
Kejadian 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.
Kejadian 21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.>>>>>BUKTUINYA INI NABI IBRAHIM SAJA TUNDUK PADA PERINTAH ALLAH, NAMUN BANYAK AYAT2 DIINJIL YG DIBELOKAN TP KURANG RAPI MBELOKINNYA

Kejadian 35:23 Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon.
Kejadian 46:12 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah; tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

Kejadian 35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin.
Kejadian 1:3 Isakhar, Zebulon dan Benyamin;
Kejadian 46:21 Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared.

Bilangan 1:5 Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben: Elizur bin Syedeur;
Bilangan 1:6 dari suku Simeon: Selumiel bin Zurisyadai;
Bilangan 1:7 dari suku Yehuda: Nahason bin Aminadab;
Bilangan 1:8 dari suku Isakhar: Netaneel bin Zuar;
Bilangan 1:9 dari suku Zebulon: Eliab bin Helon;
Bilangan 1:10 dari keturunan Yusuf: Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye;
Bilangan 1:11 dari suku Benyamin: Abidan bin Gideoni;
Bilangan 1:12 dari suku Dan: Ahiezer bin Amisyadai;
Bilangan 1:13 dari suku Asyer: Pagiel bin Okhran;
Bilangan 1:14 dari suku Gad: Elyasaf bin Rehuel;
Bilangan 1:15 dari suku Naftali: Ahira bin Enan."
Bilangan 1:16 Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya; mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel.

KENAPA PADA INJIL YG SEKARANG MEMBENARKAN ISRAEL padahal israel/bani irsail/Yahudi itu yg memfitnah nabi Isa Al Masih AS dan membelokkan Injilnya

SILAHKAN DI KROS CHECK ANTARA HADITS SHAHIH INI DENGAN INJIL DIBAWAHNYA TTG JUMLAH PASUKAN DAJJAL (Yehuda,Zebulon,Ruben,Manayse adalah dari Kaum Yahudi Israil (bani israil)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Dajjal diikuti Yahudi Ashbahan sebanyak tujuhpuluh ribu, mereka mengenakan jubah hijau."(HR.Muslim|Shahih|Kitab: Fitnah dan Tanda Kiamat|no:5237)

SUMBER Alkitab Terjemahan Baru
Bilangan. 1:27 Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada tujuh puluh empat ribu enam ratus orang.
Bilangan. 1:31 Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada lima puluh tujuh ribu empat ratus orang.
Bilangan. 1:39 Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada enam puluh dua ribu tujuh ratus orang.
Bilangan. 2:4 Pasukannya terdiri dari tujuh puluh empat ribu enam ratus orang yang dicatat.
Bilangan. 2:8 Pasukannya terdiri dari lima puluh tujuh ribu empat ratus orang yang dicatat.
Bilangan. 2:26 Pasukannya terdiri dari enam puluh dua ribu tujuh ratus orang yang dicatat.
Bilangan. 2:31 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus orang. Merekalah yang terkemudian berangkat, menurut panji-panji mereka."
Bilangan. 3:43 Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga orang.
Bilangan. 4:36 Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada dua ribu tujuh ratus lima puluh orang.
Bilangan. 26:7 Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh orang.
Bilangan. 26:22 Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tujuh puluh enam ribu lima ratus orang.
Bilangan. 26:34 Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh dua ribu tujuh ratus orang.
Bilangan. 26:51 Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh orang banyaknya.
--------------------------------------------------------------------------------------

Kenapa dalam Injil sekarang itu ada nama Yakobus itu sebagai pemuliaan buat Nabi Yakub AS sesepuhnya bani Israil masa inilah setelah injil pindah ke dunia barat (romawi)

Sifat dan tabiat kaum Bani Isrel dan keturunannya Sombong, Ingkar, Pembohong, Penentang, Keras kepala, Tamak /rakus dengan segala duniawi dan kepentingan dirinya, Pengecut, suka menghina, bahkan berani mengina dan memfitnah Nabinya. Bahkan berani mengganti isi dari Kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Diantara sifat2 tersebut melekat juga pd diri Fir'aun dan bekembang hingga turun temurun hingga yg tersebar diseantero jagat yg mencolok sekali adalah kaum Yahudi . Ini semua terjadi dan kuasa Allah dalam menguji manusia-manusia ciptaan-NYA dengan apakah manusia yg tlah dititipi akal dan hati untuk menghadapi dan mengatasinya

ikuti terus nantiakan nemu sejahat apa dia terhadap Nabi Isa Al Masih putra ibu maryam biar u tahu urutannya kita mulai ketika jaman nabi Musa AS ya ini dasar yg bisa dipertanggung jawabkan

Hai bani israil ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). (QS:Al-Baqara/2:40)

Hai bani israil, ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat . (QS:Al-Baqara/2:47)

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari bani israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(QS:Al-Baqara/2:83)

Kemudian kamu (bani israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat . (QS:Al-Baqara/2:85)

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti bani israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:108)

Tanyakanlah kepada bani israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa yang menukar ni`mat Allah setelah datang ni'mat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
(QS:Al-Baqara/2:211)

Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka bani israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" . Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. (QS:Al-Baqara/2:246)

Dan (sebagai) Rasul kepada bani israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu'jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman." (QS:Ali-Imran/3:49)

Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (bani israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (QS:Ali-Imran/3:52)

Semua makanan adalah halal bagi bani israil melainkan makanan yang diharamkan oleh israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka b...awalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar". (QS:Ali-Imran/3:93)

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus". (QS:Al-Maeda/5:12)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
(QS:Al-Maeda/5:32)

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi bani israil) dengan 'Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (QS:Al-Maeda/5:46)

Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari bani israil , dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. (QS:Al-Maeda/5:70)

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai bani israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS:Al-Maeda/5:72)

Telah dila'nati orang-orang kafir dari bani israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (QS:Al-Maeda/5:78)

(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai 'Isa putera Maryam, ingatlah ni'mat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi bani israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." (QS:Al-Maeda/5:110)

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah bani israil (pergi) bersama aku". (QS:Al-Araf/7:105)

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah bani israil (pergi) bersama aku". (QS:Al-Araf/7:105)

Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu . Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan bani israil pergi bersamamu". (QS:Al-Araf/7:134)

MASIH BANYAK LAGI BUKTI YG MENGUATKAN......masih kurang tinggal bilang

KITA BERASAL DARI SATU SUMBER DAN CEPAT ATAU LAMBAT BAKAL KEMBALI PADA SATU SUMBER JUGA YAITU ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM YG MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI KENAPA MAU DIPECAH BELAH OLEH BANI ISRAIL????...MASIH KURANG YAKIN KITA SEMUA DIUJI OLEH ALLAH DAN MASIH KURANG YAKINKAH ALLAH ITU SATU DAN MAHA BESAR??

Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih . Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu , pastilah telah diberi keputusan di antara mereka , tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (QS:Yunus/10:19)

Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (QS:Hud/11:118)

Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. (QS:Ash-Shura/42:8)

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:213)

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS:Al-Maeda/5:48)

NABI ISA AS PUTRA IBU MARYAM ADALAH HAMBA/RASUL ALLAH (YESUS BUKAN TUHAN)..Klik disini biar jelas bacanya
http://www.facebook.com/note.php?note_id=162044577174806

Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' . (QS:Ali-Imran/3:43)

Berkata 'Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; (QS:Maryam/19:30-31)

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana 'Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan a...gama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (QS:As-Saff/61:14)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa bersabda: "Orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra dari orang yang mulia adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim 'Alaihissalam".(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:hadits yg meriwayatkan ttg para nabi|No:3139)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita yang paling baik pada jamannya adalah Maryam 'alaihis salam dan wanita yang paling baik pada jamannya adalah Khadijah radliallahu 'anhu."(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:hadits yg meriwayatkan ttg para nabi|No:3178)

SEMOGA BERMANFAAT BUAT SEMUANYA dan tahu sebenarnya siapa Nabi Isa Al Masih AS putra ibu Maryam dan tahu apa yg terjadi sebenarnya pada beliau.(Al quran ditujukan buat seluruh umat manusia yg beriman kepada Allah dan Rasulnya (Muhammad SAW) sepanjang masa hingga bumi ini berakhir

Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) ber...katalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (QS:Ali-Imran/3:52)

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana 'Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (QS:As-Saff/61:14)

WARNING!!!!!!....YANG PERLU DILAWAN BUKAN ORANGNYA/ UMAT YG BERSANGKUTAN NAMUN KEZALIMAN TINDAKAN JAHAT BANI ISRAIL YANG TELAH MEMPORAK PORANDAKAN AGAMA ALLAH DAN MENGAKIBATKAN PERPECAHAN DIMUKA BUMI INI!!!! Yg bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan Ilmu Pengetahuan (akal) dan Hati bukan dengan kebencian/kekerasan yg justru menjerumuskan pada kezaliman. Karena semua yg terjadi itu juga atas ijin kehendak Allah untuk menguji manusia siapa yg terbaik amalannya dalam berjihad menegakkan kebenaran atas petunjuk-NYA

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.(QS:Muhammad/47:31)

AGAR TIDAK MENIMBULKAN FITNAH ; Silahkn dicek kebenaran Al Quran dan haditsnya. Kenapa kita beri detail nomer surat juga ayatnya dan hadits lengkap dgn parawi, tingkatan drajatnya, kitabnya dan nomernya?? agar semua bisa ikut ngecek juga dilain tempat. Al quran dan Hadits shahih seluruh dunia sama. Saya ucapkan terima kasih pabila ada yg mau menyampaikan bila menemukan kesahan dari yg disampaikan

Wassalam

ARI SINDU

KALAU ADA YG MERAGUKAN TENTANG KEBENARAN AL-QURAN SILAHKAN BUKA ALBUM BUKTI KEASLIAN & SEJARAH PERJALANAN AL-QURAN. DARI TURUN HINGGA SEKARANG AL QURAN TETAP TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN AYAT BAHKAN SATU KATA SEKALIPUN, TETAP 114 surat 6236 ayat

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.136821113022338.14768.125538707483912

Silahkan Baca detail penjelasannya dibawah gallery tentang proses turunnya hingga penyusunnnya (muhsaf) juga penjelasan ttg Maksut surat, jumlahnya,dimana turunnya wahyu pada DAFTAR ISI AL QURAN
— ‎bersama ‎‎ميلة آل عزة‎, Bunda Wie Bundanya Azzam, 'Indahh' Sii Stupiid Tralalatrilili, dan 45 lainnya‎.‎

    Cholid Mawardi, Nuvii Nakss Basicha, Fahmie Ed Dunszz dan 173 lainnya menyukai ini.
    4 berbagi
    Lihat 32 komentar lain
    AL-QURAN DAN TERJEMAHNYA Damenu Sil : itu jawaban buat Gaul Gauila mas....untuk mencari kebenaran kita harus membuka dan mengurainya dari berbagai sumber agar tidak berat sebelah. Dalam hal seperti ini kita harus adil, terbuka dan sesuai dasar yg benar dan bisa dipertanggung j...Lihat Selengkapnya
    19 Agustus 2011 pukul 10:39 · 2
    AL-QURAN DAN TERJEMAHNYA WARNING!!!!!!....YANG PERLU DILAWAN BUKAN ORANGNYA/ UMAT YG BERSANGKUTAN NAMUN KEZALIMAN TINDAKAN JAHAT BANI ISRAIL YANG TELAH MEMPORAK PORANDAKAN AGAMA ALLAH DAN MENGAKIBATKAN PERPECAHAN DIMUKA BUMI INI!!!!..
    Yg bisa mengalahkannya hanya dengan kekuat...Lihat Selengkapnya
    19 Agustus 2011 pukul 10:42
    Sarmiyanti Binti Mujiman ~ assalaamu'alaikum...,tolong pictnotenya di buat duplikat ..,agar yg lain jg bisa tagg...,jazakalloh khoir...salam santun...^^
    20 Agustus 2011 pukul 3:03
    Aldho Aldhy umt islam hrs di tegakan jgn smpe trpuruk krna ulah dz0lim dri 0rg2 kafir
    2 November 2011 pukul 13:54
    Yeop Kuala Kalam Allah
    13 Februari 2012 pukul 10:04

kutipan dari : Shahzeb Iqbal
=======================================================

Bisnis Gratis disini
=====================


 

http://www.sfimg.com/Images/Banners/banner437.jpgDapatkan lelang produk sampai 90% yang Anda suka........

Dapatkan bonus Dollar tiap hari di SFI

SEMOGA ISI POSTINGAN INI SEBAGAI PENCERAHAN BAGI KITA SEMUA    AMIN......